SYSTEM ZARZĄDZANIA

Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW SA posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie prac projektowych, kontrolno – pomiarowych i napraw w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych, układów napędowych oraz automatyki przemysłowej, remontów urządzeń wyciągowych.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w spółce poprawiło sprawność wykorzystania posiadanych zasobów poprzez efektywne zarządzanie. Funkcjonujący od roku 1997, doskonalony i rozbudowywany system dojrzał do rozszerzenia o dwie kolejne normy, których integracja umożliwi skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami firmy, między innymi poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania w OPA PW SA została oparta o normy:

PN-EN ISO 9001:2009 

Systemy zarządzania jakością: określa wymagania dla przedsiębiorstwa, którego celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz do zwiększania zadowolenia klienta.

EN ISO 14001:2004

Systemy zarządzania środowiskowego: określa wymagania dotyczące zgodności z regulującymi ten obszar przepisami prawa a także standaryzuje opracowanie ścisłych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony środowiska. System uwzględnia zasady sterowania i zarządzania procesami w celu optymalizacji wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami stabilnego rozwoju firmy.

PN-N 18001:2004

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: specyfikuje wymagania co do działań podejmowanych w obszarze BHP oraz wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować i monitorować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać zagrożeniom u źródła, stosować nowe rozwiązania techniczne, zastępować środki niebezpieczne bezpiecznymi, doskonalić istniejący system zarządzania bhp i zapewnić właściwe warunki pracy.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW SA posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie prac projektowych, kontrolno – pomiarowych i napraw w dziedzinie urządzeń elektroenergetycznych, układów napędowych oraz automatyki przemysłowej, remontów urządzeń wyciągowych.

Mając na uwadze zadowolenie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron oraz spełnienie ich rosnących wymagań i oczekiwań – spółka realizuje działania projakościowe, obejmujące:

 • doskonalenie procesów oraz poziomu świadczonych usług,
 • rozwój kadry inżynieryjno – technicznej oraz systematyczne doskonalenie umiejętności wszystkich pracowników,
 • rozwój infrastruktury i wyposażenia stanowisk pracy, w tym w szczególności wyposażenia pomiarowego i badawczego,
 • doskonalenie metod pomiarowych wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Wszędzie tam, gdzie działalność spółki wiąże się z powstawaniem odpadów i emisją zanieczyszczeń lub hałasu, wdrażane są działania proekologiczne skierowane przede wszystkim na:

 • spełnianie wymagań przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników przedsiębiorstwa, a zwłaszcza tych, których praca ma znaczący wpływ na środowisko,
 • zapobieganie emisji zanieczyszczeń lub hałasu,
 • segregację powstających odpadów, w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwiania,
 • kontrolowanie racjonalnego zużycia wody i zapobieganie przekroczeniom dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej i wód powierzchniowych,
 • zmniejszanie strat energii elektrycznej i cieplnej,
 • rzetelne informowanie zainteresowanych stron o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko.

 

Działania spółki ukierunkowane są również na stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności na:

 • spełnianie wymagań przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • eliminowanie wypadków przy pracy,
 • zapobieganie chorobom zawodowym,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz motywowanie ich do udziału w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania zapewnia rozwój przedsiębiorstwa, ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jego pracowników oraz ochronę środowiska.

Zarząd OPA SA zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, że postanowienia niniejszej polityki są znane i zakomunikowane wszystkim pracownikom spółki.

Polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona, publicznie dostępna.

Jest przeglądana pod względem przydatności oraz zapewnione są środki na jej realizacje. 

system-zarzadzania3